Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Jahôdky na vychádzke

Teplé slnko svieti, lúkou bežia deti. Pri veselej pesničke skáču v mäkkej trávičke.

Viktóriine záhrady

Predškoláci z triedy Hrozienok a Maliniek sa vybrali na turistickú vychádzku spojenú s rozlúčkovou párty. V areáli Viktóriiných záhrad si užili krásne slnečné popoludnie, pochutnali si na hranolkách a pizzi.

Rozlúčková opekačka hruštičiek

V našej škôlke počuť hlas, že nadišiel taký čas, čo nám dáva do rúčky milý kvietok rozlúčky. Jeho reč je neveľká, vraví: Zbohom postieľka i malá poduška, čo šepkala nám…

Čerešničky na hrade

Deti z triedy čerešničiek sa rozhodli pozrieť si miestny Ľubovniansky hrad. Počas tohto výletu zažili deti veľa zážitkov ako napríklad – pozorovanie a spoznávanie historických miest či rôznych pamiatok hradu,…

Oznamy

Zápis do MŠ

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že v čase školských prázdnin v mesiaci august, t.j. od 1.8. do 31.8. 2024, bude prevádzka MŠ dočasne prerušená z hygienických dôvodov potreby dôkladného čistenia a dezinfekcie priestorov a hračiek.

Žiadame Vás, aby ste svoj záujem o dochádzku dieťaťa v mesiaci júl, vyjadrili písomne u svojich triednych učiteliek najneskôr do 15.5.2024. Po tomto termíne to už nebude možné. Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie MŠ

Deň narcisov

Vážení rodičia,

Výnos z dobrovoľnej zbierky „Deň narcisov 2024“

konanej dňa 18. apríla 2024 v našej MŠ činil 774,85 eur.

Ďakujeme všetkým, ktorý dobrovoľne prispeli.

Táto zbierka pre onkologických pacientov znamená veľmi veľa,

je pre nich symbolom nádeje a prejavom podpory.

Ďakujeme

Oznámenie o prerušení prevádzky školy

Riaditeľstvo Materskej školy na Vsetínskej ul. 36 v Starej Ľubovni oznamuje rodičom, že

prerušuje prevádzku materskej školy

v čase od 27.12.2023 do 05.01.2024 z dôvodu nízkeho záujmu. Materská škola bude fungovať v riadnom režime od 08.01.2024. Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie MŠ

Besiedky k Vianociam

Trieda A1 Jabĺčka – 20.12.2023 o 15.30 hod.

Trieda A2 Jahôdky – 04.12.2023 o 15:15 hod.

Trieda B3 Hruštičky – 12.12.2023 o 15.30 hod.

Trieda B4 Banániky – 14.12.2023 o 15.30 hod.

Trieda C5 Čerešničky – 19.12.2023 o 15:30 hod.

Trieda C6 Citróniky – 18.12.2023 o 15:30 hod.

Vážení rodičia,

oznamujeme Vám, že dňa 30.10.2023 bude z organizačných dôvodov spojených s prípravou oslavy k 40. výročiu MŠ prevádzka obmedzená do 12.30 hod. Ďakujeme za porozumenie.

Vedenie MŠ

Besiedky ku Dňu matiek

Trieda A1 Jabĺčka – 18.05.2023 o 15:30 hod.

Trieda A2 Jahôdky – 16.05.2023 o 15:15 hod.

Trieda B3 Hruštičky – športové popoludnie s rodičmi ku Dňu rodiny – 23.05.2023 o 15.00 hod.

Trieda C5 Čerešničky – 19.5.2023 o 15:30 hod.

Trieda C6 Citróniky – 15.05.2023 o 15:00 hod.

OZNAM – zápis do MŠ

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že zápis do Materskej školy na Vsetínskej ul. 36

a do elokovaných tried na Komenského ul. 8 v Starej Ľubovni na školský rok 2023/2024

sa uskutoční od 02. 05. 2023 do 15. 05. 2023 v čase od 7:00 do 15:00

v Materskej škole Vsetínska 36, Stará Ľubovňa – riaditeľstvo.

Na zápis doniesť vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ. Žiadosť o

prijatie dieťaťa do materskej školy musí byť podpísaná oboma

zákonnými zástupcami, teda rodičmi (matka a otec).

Bližšie informácie na stránke školy www.msvsetinska.sk – záložka žiadosti o prijatie.

Veľkonočný pozdrav

Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna

Riaditeľstvo Materskej školy Vsetínska 36, Stará Ľubovňa oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona NR SR č.245/2008 z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 28.3.2023 (utorok) od 1300 hod. riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Za porozumenie ďakujeme.

Mgr. Zuzana Vyšňovská

riaditeľka školy

Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej

školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej

škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie;
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast;
  • informovaného súhlasu zákonného zástupcu podpísaného obidvomi zákonnými

zástupcami.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ

materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu:

  • príslušného zariadeniaporadenstva a prevencie;
  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a  dorast – Príloha č. 3,
  •  informovaného súhlasu zákonného zástupcu Príloha č. 4.

– potrebné tlačivá nájdete v odkaze Tlačivá (vpravo hore).

Oznámenie o zmene finančných pásem v školskej jedálni

Oznamujeme rodičom, že od 1.1.2023 v zmysle VZN č. 47 mesta Stará Ľubovňa sa menia finančné pásma v školskej jedálni. Pre bližšie informácie kliknite na odkaz Poplatky v MŠ (vpravo hore).

Vedenie MŠ

Oznámenie o prerušení prevádzky

Na základe usmernenia a súhlasu RÚVZ v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme:

Riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni z dôvodu nízkeho počtu detí súvisiacich so zvýšeným výskytom šírenia respiračného ochorenia

prerušuje deťom na Komenského ul. trieda K1 hrozienka, K2 malinky, K3 čučoriedky

školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch od 14.12.2022 (streda) do 16.12.2022 (piatok) vrátane.

Nástup detí do MŠ bude od pondelka 19.12.2022.

S pozdravom,

Zuzana Vyšňovská, riaditeľka MŠ

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia primátora mesta Stará Ľubovňa a pre nízky počet prihlásených detí sa  prevádzka materskej školy počas Vianočných prázdnin prerušuje

                                    od 23.12.2022 do 07.01.2023.

Prevádzka materskej školy bude opäť obnovená 09.01.2023.

Vedenie MŠ

Bubnovačka

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že nástup detí do MŠ v novom školskom roku 2022/23 je v pondelok 5.9.2022. Prevádzka MŠ je v čase od 6.30 hod. do 16.30. hod. Tešíme sa na Vás.

Kolektív MŠ

Zmena od 1.7.2022

Dávame do pozornosti zmenu v daňovom bonuse a štátnej dotácie za stravovanie v MŠ. Prosíme o dodržanie termínov. Ďakujeme za pochopenie.

Týždeň detskej radosti

Vážení rodičia,

prosíme o nahlásenie záujmu o prevádzku MŠ v mesiaci júl triednym učiteľkám. V mesiaci august je prevádzka MŠ uzavretá v zmysle školského zákona. Poplatok pre dieťa navštevujúce MŠ v období od 1.7.2022 do 29.7.2022 je 40€. Ďakujeme.

Vedenie MŠ

Vážení rodičia,                                     

od pondelka, t.j 7.3.2022, môžete prostredníctvom EduPage odhlasovať svoje deti zo stravy, môžete si sledovať stav platieb, preplatky alebo nedoplatky. Zároveň Vám oznamujeme, že od 1.4.2022 nebude možné vedúcu ŠJ kontaktovať na t.č. 052/43 215 71 (pevná linka). K dispozícii bude jedine kontakt na mobil  421 903 645 393.                                                                       

Vedúca  ŠJ

2% pre Zvedavých ovocníčkov

Kritéria prijímania detí na predprimárne vzdelávanie 2022/2023

OZNAM o prerušení prevádzky triedy Za vodou – ZV1 a ZV2

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni, vychádzajúc z platnej legislatívy, nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2 (variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 17. 1. 2022, so školským semaforom platným od 25.1.2022 a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme:

Riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

prerušuje deťom na ul. Za vodou triedy ZV1 a ZV2

školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch od 28.1.2022 (piatok) do 1.2.2022 (utorok) vrátane. Výnimku majú deti, ktoré prekonali ochorenie a preukážu sa dokladom o prekonaní. 

Nástup detí do MŠ bude od stredy 2.2.2022.

Biele Vianoce

OZNAM o prerušení prevádzky trieda jahôdky

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni, v súlade COVID Automatom schváleným vládou SR dňa 10. 8. 2021, so školským semaforom platným od 04.10.2021, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme:

Riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

prerušuje deťom na Vsetínskej ul. trieda A2 jahôdky.

školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch od 13.12.2021 (pondelok) do 16.12.2021 (štvrtok) vrátane. Výnimku majú deti, ktoré prekonali ochorenie a preukážu sa dokladom o prekonaní.
Nástup detí do MŠ bude od piatka 17.12.2021.

OZNAM RODIČOM!

Na základe rozhodnutia ministra školstva číslo 2020/21911.1-A1810 sa termín vianočných prázdnin mení. Vianočné prázdniny sa vo všetkých školách začínajú 20.12. 2021. Opätovný nástup detí do materskej školy je 10.01.2021.

Termín vianočných prázdnin sa určuje v nadväznosti na potrebu zníženia mobility v čase núdzového stavu v súlade s uznesením vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021.

Ďakujeme za pochopenie

OZNAM o prerušení prevádzky

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni, v súlade COVID Automatom schváleným vládou SR dňa 10. 8. 2021, so školským semaforom platným od 04.10.2021, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme:

Riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

triedy C6 – citróniky školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch od 08.12.2021 od (stredy) do 13.12.2021 (pondelok) vrátane.

Nástup detí do MŠ od utorka 14.12.2021 bude umožnený deťom, ktoré absolvujú PCR testovanie. Ak deti neabsolvujú testovanie, nástup týchto detí do MŠ bude na základe lekárskeho vyšetrenia až od 17.12.2021.

Bubnovačka


Oznámenie o prerušení prevádzky

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni, v súlade COVID Automatom schváleným vládou SR dňa 10. 8. 2021, so školským semaforom platným od 04.10.2021, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme:

Riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

prerušuje deťom na Vsetínskej ul.

triedy C5 – čerešničky školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch od 20.10.2021 od (stredy) do 26.10.2021 (utorok) vrátane.

Nástup detí do MŠ od utorka 26.10.2021 bude umožnený deťom, ktoré absolvujú PCR testovanie. Ak deti neabsolvujú testovanie, nástup týchto detí do MŠ bude na základe lekárskeho vyšetrenia až od 29.10.2021.

Detí, ktoré neboli v materskej škole od 18.10.2021, tých sa karanténa netýka.

S pozdravom Mgr. Zuzana Vyšňovská


Oznámenie o prerušení prevádzky

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni, v súlade COVID Automatom schváleným vládou SR dňa 10. 8. 2021, so školským semaforom platným od 04.10.2021, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme:

Riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

prerušuje deťom na elokovanom pracovisku Komenského 8

triedy K1 – hrozienka, K2 – malinky školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch od 14.10.2021 od (štvrtok) do 19.10.2021 (utorok) vrátane.

Nástup detí do MŠ od stredy 20.10.2021 bude umožnený deťom, ktoré absolvujú PCR testovanie. Ak deti neabsolvujú testovanie, nástup týchto detí do MŠ bude na základe lekárskeho vyšetrenia až od 23.10.2021.

S pozdravom Mgr. Zuzana Vyšňovská

Výberové konanie september 2021

Všetky potrebné informácie ohľadom výberového konania nájdete v kolónke ,,Voľné pracovné miesta“.

Výberové konanie august 2021

Všetky potrebné informácie ohľadom výberového konania nájdete v kolónke ,,Voľné pracovné miesta“.

Projekt Tesco

MŠ Vsetínska projekt TESCO

Pravidlá pre MŠ od 19.4.2021


OZNAM o obnovení prevádzky

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že od piatku t.j. od 23.4.2021 sa otvára trieda A2 – jahôdky.


OZNAM o obnovení prevádzky

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že od pondelka t.j. od 19.4.2021 sa otvára trieda B4 – banániky.

Trieda A2 – jahôdky ostáva naďalej zatvorená.
Ak súrne potrebujete umiestniť svoje dieťa do MŠ a ste zamestnaní rodičia ozvite sa na t.č. 0911 671123, budeme sa snažiť umiestniť Vaše dieťa v inej triede.


Rozhodnutie zriaďovateľa o zatvorení tried A2 a B4

OZNAM o obnovení prevádzky

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že od pondelka t.j. od 12.4.2021 sa otvárajú tieto triedy podľa rozpisu:

Na Vsetínskej ul trieda A1 – jabĺčka – otvorená

trieda A2 – jahôdky – zatvorená

trieda B3 – hruštičky – otvorená

trieda B4 – banániky – zatvorená

trieda C5 – čerešničky – otvorená

trieda C6 – citróniky – otvorená
Keďže nemôžeme personálne zabezpečiť všetky triedy, budú zatiaľ v prevádzke iba tieto. O každej zmene Vás hneď budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie a dúfame, že sa čoskoro vrátime do normálneho režimu.

Na elokovanom pracovisku na Komenského ul. budú fungovať triedy v normálnom režime.

Dôležitý OZNAM

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje rodičom, že od zajtra t.j. 7.4.2021 sa otvárajú iba triedy A1 – jabĺčka a C6 – citróniky na Vsetínskej ul., keďže nemôžeme personálne zabezpečiť ostatné triedy, ktoré nie sú v karanténe. Na elokovanom pracovisku na Komenského ul. budú fungovať triedy v normálnom režime. V prípade zmeny Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie

OZNAM o prerušení prevádzky celá MŠ

Na základe ďalšieho potvrdeného prípadu ochorenia na  COVID-19 Vám posielame nasledujúce stanovisko:

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.08.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni prerušuje deťom všetkých tried na Vsetínskej ul. od 31.3.2021 (streda) a na Komenského ul. od 1.4.2021 (štvrtok) školský výchovno-vzdelávací proces, a to do 6.4.2021 (utorok) do 24,00 hod. z organizačných dôvodov súvisiacich s ochorením COVID-19 a prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. 

OZNAM o prerušení prevádzky trieda A2

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.08.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni prerušuje deťom triedy A2 – jahôdky školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch od 30.03.2021 (utorok) – 12.04.2021 (pondelok) do 24,00 hod. z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

2 %

OZNAM o prerušení prevádzky trieda B3

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.08.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni prerušuje deťom triedy B3 – hruštičky školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch od 27.03.2021 (sobota) – 10.04.2021 (sobota) do 24,00 hod. z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19.

OZNAM o prerušení prevádzky
trieda B4

Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.08.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Mesta Stará Ľubovňa Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka Materskej školy, Vsetínska 36, v Starej Ľubovni prerušuje deťom triedy B4 – banániky školský výchovno-vzdelávací proces, a to v dňoch od 26.03.2021 od 12,00 hod. (piatok) – 09.04.2021 (piatok) do 24,00 hod z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19. 


Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok. Cookies sú kategorizované a viete sa rozhodnúť, ktorú z nich povolíte. View more
Cookies settings
Povoliť všetky
Zakázať
Ochrana osobných údajov
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://www.msvsetinska.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Komentáre

Keď návštevníci webu zanechavajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu. Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý službe Gravatar pre overenie, či ju používate. Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho komentára.

Multimédiá

Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Kontaktné formuláre

Súbory cookies

Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok. Ak máte na našej webovej stránke účet a prihlásite sa, uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a sú zrušené pri zatvorení prehliadača. Pri prihlásení nastavíme niekoľko súborov cookies, aby sme uložili vaše prihlasovacie údaje a nastavenia zobrazenia. Prihlasovacie cookies sú platné dva dni a nastavenia zobrazenia jeden rok. Ak zvolíte možnosť "zapamätať", vaše prihlásenie bude platné dva týždne. Pri odhlásení sa z vášho účtu sú súbory cookies odstránené. Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste upravovali. Súbory sú platné 1 deň.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku. Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Analytika

S kým zdieľame vaše údaje

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Pri pridávaní komentára, komentár a jeho metaúdaje sú uchovávané oddelene. Vďaka tomu vieme automaticky rozpoznať a schváliť akékoľvek súvisiace komentáre bez toho, aby museli byť podržané na moderáciu. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach (ak takí existujú), ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správcovia webových stránok tiež môžu zobraziť a upraviť tieto informácie.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, včetne údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

Kam posielame vaše údaje

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.

Vaše kontaktné informácie

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Aké máme procesy pri úniku dát

Z akých tretích strán získavame údaje

Aké automatizované rozhodovanie (spracovanie) a/alebo profilovanie robíme s údajmi používateľa.

Požiadavky na zverejňovanie právnych predpisov v regulovanom odvetví

Save settings
Cookies settings