Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Celoslovenská súťaž DÚHA

Celoslovenská literárna a výtvarná súťaž je integrálnou súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu v materských, základných a základných umeleckých školách. I tento rok sa zapojili deti našej MŠ v oblasti výtvarného…

Deň Matiek

Je tu jedna krásna víla, vždy usmievavá, dobrá, milá. Je tu ráno, je tu večer, stráži ťa, aj keď ty spíš, vždy na teba pozor dáva, aj vtedy, keď ju…

Ujo Ľubo

Veľmi sme sa potešili, že po dlhom čase sme u nás v MŠ mohli zase privítať Uja Ľuba s novou aktuálnou rozprávkou “ O neposlušných baciloch“

Projekt ,,Voda nás spája“

Detičky z MŠ Vsetinska sa zapojili do projektu ,,Voda nás spája“. Vytvorili sme tvar domčeka, ako symboliku toho, že voda sa nachádza všade okolo nás, je nevyhnutná pre náš život,…

Krúžky

Anglický jazyk job&fun

V školskom roku 2019/2020 sa v spolupráci so Súkromnou jazykovou školou realizuje výuka anglického jazyka v našej materskej škole pre 4-6 ročné deti novou metódou Wattsenglish. Prostredníctvom hier, básní, piesní edukačných softvérov, pracovných zošitov a s pomocou erudovaných lektorov sa deti hravou formou oboznamujú s cudzím jazykom.

Stretnutia:
každý pondelok a streda 14,45 – 15,15 trieda B3
každý pondelok a streda 15,20 – 15,50 trieda A1, C5

Lektorky: Mgr. Adriana Malá
Poplatok: 116 €/rok

Anglický jazyk v spolupráci s CVČ

V školskom roku 2019/2020 sa v spolupráci s Centrom voľného času v Starej Ľubovni realizuje výuka anglického jazyka v materskej škole na Vsetínskej ul. a na elokovanom pracovisku pre 4-6 ročné deti.

Stretnutia:
každý pondelok 12,15 – 12,45 triedy Vsetínska

Komenského

Lektorky: Paulína Vitovičová
Poplatok: 30 € ročne

Hudobno-spevácky krúžok „Sedmokráska“

Krúžok „Sedmokráska“ ma na našej materskej škole dlhoročnú tradíciu. Združuje deti od 4 do 6 rokov. Prostredníctvom hudobno-pohybových hier, piesní, tancov, Orffovho inštrumentára rozvíja u deti hudobnú tvorivosť, buduje pozitívny vzťah k hudbe, vytvára prvý zásobník tanečných pohybov a figúr. Výsledky svojej práce prezentuje na celoškolských akciách , akciách mesta, kde sa teší veľkému záujmu.

Stretnutia: každú stredu o 12,00 / Vsetínska
Lektorka: Mária Zimová, Mgr. Andrea Jacková, Klaudia Sokolová
Poplatok: –

Spevácko-tanečný krúžok „Hviezdičky“

Krúžok „Hviezdičky“ má na elokovaných triedach Komenského dlhoročnú tradíciu. Prostredníctvom hudobno-pohybových hier, piesní, tancov, Orffovho inštrumentára rozvíja u detí hudobnú tvorivosť, pamäť, vokalizáciu a intonáciu, pestuje pozitívny vzťah k hudbe , vytvára prvý zásobník jednoduchých tancov. Výsledky jeho práce pozná široká verejnosť nášho mesta.

Stretnutia: štvrtok 15,00 – 15,30 Komenského
Lektorka: Mgr. Tatiana Selepová
Poplatok: –

foto3027-315x315

Výtvarný krúžok  súkromná ZUŠ

V tomto školskom roku sme opäť nadviazali spoluprácu so súkromnou ZUŠ – vo výtvarnom odbore. Prípravný ročník u nás v MŠ navštevujú 5-6 ročné deti. Cieľom stretnutí je v príjemnej atmosfére rozvíjať detskú predstavivosť, tvorivosť a zdokonaľovať sa v rôznych netradičných výtvarných technikách pod odborným vedením skúsenej učiteľky.

Stretnutia:
každý pondelok a utorok 12,30 – 13,30  / Vsetínska – dve skupiny
každá piatok 12,15 – 14,45 /Komenského
Lektorka: Mgr. Lucia Reľovská, Ing. arch. Tatiana Kasperkevičová
Poplatok: 25 €/polrok

Florbal

V tomto školskom roku 2019/2020 pokračujeme v športovom krúžku Florbal pre 4 – 6 ročné deti.

Stretnutia: 2 krát do mesiaca, v utorok od 13,00 do 14,00 hod.
Lektorky: Klaudia Sokolová, Mária Kolodzejová
Poplatok: –

img_7237