Materska škola Vsetínska

Zvedaví ovocníčkovia

Najnovšie príspevky

Farebný týždeň u Jahôdok

Papier je bielučký, farebné sú farbičky. Žltou kreslím hrušku, modrou zas slivku. Červené sú jabĺčka, zelená je trávička .

Návšteva Ľubovnianskej knižnice

Ďakujeme pracovníkom Ľubovnianskej knižnice za príjemne strávené dopoludnie a pekné divadielko s názvom: „Rozprávka o dopravných značkách“.

Krúžky

Anglický jazyk job&fun

V školskom roku 2019/2020 sa v spolupráci so Súkromnou jazykovou školou realizuje výuka anglického jazyka v našej materskej škole pre 4-6 ročné deti novou metódou Wattsenglish. Prostredníctvom hier, básní, piesní edukačných softvérov, pracovných zošitov a s pomocou erudovaných lektorov sa deti hravou formou oboznamujú s cudzím jazykom.

Stretnutia:
každý pondelok a streda 14,45 – 15,15 trieda B3
každý pondelok a streda 15,20 – 15,50 trieda A1, C5

Lektorky: Mgr. Adriana Malá
Poplatok: 116 €/rok

Anglický jazyk v spolupráci s CVČ

V školskom roku 2019/2020 sa v spolupráci s Centrom voľného času v Starej Ľubovni realizuje výuka anglického jazyka v materskej škole na Vsetínskej ul. a na elokovanom pracovisku pre 4-6 ročné deti.

Stretnutia:
každý pondelok 12,15 – 12,45 triedy Vsetínska

Komenského

Lektorky: Paulína Vitovičová
Poplatok: 30 € ročne

Hudobno-spevácky krúžok „Sedmokráska“

Krúžok „Sedmokráska“ ma na našej materskej škole dlhoročnú tradíciu. Združuje deti od 4 do 6 rokov. Prostredníctvom hudobno-pohybových hier, piesní, tancov, Orffovho inštrumentára rozvíja u deti hudobnú tvorivosť, buduje pozitívny vzťah k hudbe, vytvára prvý zásobník tanečných pohybov a figúr. Výsledky svojej práce prezentuje na celoškolských akciách , akciách mesta, kde sa teší veľkému záujmu.

Stretnutia: každú stredu o 12,00 / Vsetínska
Lektorka: Mária Zimová, Mgr. Andrea Jacková, Klaudia Sokolová
Poplatok: –

Spevácko-tanečný krúžok „Hviezdičky“

Krúžok „Hviezdičky“ má na elokovaných triedach Komenského dlhoročnú tradíciu. Prostredníctvom hudobno-pohybových hier, piesní, tancov, Orffovho inštrumentára rozvíja u detí hudobnú tvorivosť, pamäť, vokalizáciu a intonáciu, pestuje pozitívny vzťah k hudbe , vytvára prvý zásobník jednoduchých tancov. Výsledky jeho práce pozná široká verejnosť nášho mesta.

Stretnutia: štvrtok 15,00 – 15,30 Komenského
Lektorka: Mgr. Tatiana Selepová
Poplatok: –

foto3027-315x315

Výtvarný krúžok  súkromná ZUŠ

V tomto školskom roku sme opäť nadviazali spoluprácu so súkromnou ZUŠ – vo výtvarnom odbore. Prípravný ročník u nás v MŠ navštevujú 5-6 ročné deti. Cieľom stretnutí je v príjemnej atmosfére rozvíjať detskú predstavivosť, tvorivosť a zdokonaľovať sa v rôznych netradičných výtvarných technikách pod odborným vedením skúsenej učiteľky.

Stretnutia:
každý pondelok a utorok 12,30 – 13,30  / Vsetínska – dve skupiny
každá piatok 12,15 – 14,45 /Komenského
Lektorka: Mgr. Lucia Reľovská, Ing. arch. Tatiana Kasperkevičová
Poplatok: 25 €/polrok

Florbal

V tomto školskom roku 2019/2020 pokračujeme v športovom krúžku Florbal pre 4 – 6 ročné deti.

Stretnutia: 2 krát do mesiaca, v utorok od 13,00 do 14,00 hod.
Lektorky: Klaudia Sokolová, Mária Kolodzejová
Poplatok: –

img_7237